வெள்ளி, 26 டிசம்பர், 2014

தசமஹா வித்யை மூலமந்திரங்கள்தசமஹா வித்யை மூலமந்திரங்கள்

தக்ஷிண காளிகா(ஜென்மம் பயன்பெற)

"ஓம் க்ரீம்ஹூம் ஹூரீம் ஹூரீம் தக்ஷிண காளிகேக்ரீம் க்ரீம் க்ரீம்ஹூம்ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா"


ஸ்ரீ தாரா (இடையூறு நீங்க)
"ஓம் த்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ராம் ஹ்ரூ்ம் நமஸ்தாராயை,மஹா தாராயை ஸகல துஸ்தரான் தாராய தாராய தர தர ஸ்வாஹா"


ஸ்ரீ மஹா ஷோடசி (நினைத்தது கிட்ட}
"ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஐம் ஸௌ:- ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் ஸெள: ஐம் க்லீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்"


ஸ்ரீபுவனேச்வரீ (சகல மேனாபீஷ்டம் நிறைவற)
"ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்"


திரிபுர பைரவி (ஆத்மாஞானம் கிட்ட)
"ஓம் ஹ்ஸ்ரைம் ஹ்ஸ்கலஹ்ரீம் ஹ்ஸ்ரௌ"


சின்ன மஸ்தா (ஐம்புலன்கள் அடக்க)
"ஓம் ஹ்ரீம் ஹீம் ஐம் வஜ்ர வைரோசனியே ஹும் ஹும் பட் ஸ்வாஹா"தூமாவதி (ஜன்ம சாபல்யம் நீங்க)
"தூம் தூம் தூமாவதி ட: ட: ஸ்வாஹா"


பகளாமுகி (எதிரிகளைத் துவம்சம் செய்ய)
"ஓம் ஹ்ர்லீம் பகளாமுகீஸர்வதுஷ்டானாம் வாசம் முகம் பதம் ஸ்தம்பவ ஜிஹ்வாம் கீலய புத்திம் வினாசய ஹர்லீம் ஓம் ஸ்வாஹா"


ஸ்ரீ மாதங்கீ (அறிவும் புகழும் கிட்ட)
"ஒம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் -ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஓம் நமோ பகவதி ஸ்ரீமாதங்கீச்வரீ ஸர்வ ஜனமோனஹரீ - ஸர்வமுக ரஞ்ஜினிக்லீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்ஸர்வ ராஜ வசங்கரீ,ஸர்வ ஸ்த்ரீ பு௫ஷ வசங்கரீஸர்வ துஷ்ட ம்௫க வசங்கரிஸர்வ ஸத்வ வசங்கரீஸர்வ லோகவசங்கரீத்ரைலோக்யம் மே வசமானய ஸ்வாஹா" ஸௌ: க்லீம் ஐம்ஐம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம்"


கமலாத்மிகா (லக்ஷ்மி கடாட்சம் கிட்ட)
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஜம் க்லீம் ஹ்ஸௌ: ஜகத் ப்ரஸுத்யை நம

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக